DOGPORT.HU

dogport.hu

Hírek

2017.03.17

Hírlevél

Látogató számláló

0
0
1
0
9
3
0

KÖZGAZDASÁGTAN

  1. - Magyar statisztikai zsebkönyv 1933
  2. - Magyar statisztikai zsebkönyv 1939
  3. - Magyar statisztikai zsebkönyv 1940
  4. - Magyar statisztikai zsebkönyv 1942

Vissza az áruházba!

Magyar Statisztikai Zsebkönyv. I. évfolyam      

Kiadás: Budapest, 1933 

Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal 

Terjedelem:192 oldal

Méret: 10x14.5 cm.

Állapot: **** "JÓ"  

A kiadás helye: Budapest

Sorozatcím: Magyar statisztikai zsebkönyv 

Kötéstípus: Tűzött kötés 

Állapot: **** "JÓ"

Ár: 3.500 -Ft.

 

ELŐSZÓ

A M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal a ,,Magyar Statisztikai Zsebkönyv" formájában új kiadvánnyal lép a statisztikai adatok iránt érdeklődő közönség elé. Ez az új kiadvány lényegileg a „Magyar Statisztikai Évkönyv" rendszerén építtetett fel s tartalma is - természetesen kivonatosan - jórészt egyezik amazéval. A Zsebkönyv kiadásával azonban a Központi Statisztikai Hivatal gyakorlati célokat is kíván szolgálni, ezért az új kiadvány az Évkönyvtől eltérően néhány új fejezetet is tartalmaz, mint pl. a magyar történeti adatok, földrajzi leírás, címtári rész, különféle hazai és külföldi mértékegységek.
A „Magyar Statisztikai Zsebkönyv" első kötete általában 1931. évi adatokat tartalmaz, sikerült azonban néhány fejezeténél (hitelügy, közlekedés) már a legújabb (1932. évi) adatokat is felvenni. 
A „Magyar Statisztikai Zsebkönyv" kiadásával, amire más formában ugyan, már korábban is történt kísérlet, a Központi Statisztikai Hivatal egyik igen régi terve valósult meg s midőn a Hivatal az új kiadványt útjára bocsátja, reméli, hogy az érdeklődő közönség részére valóban hasznos kézikönyvet nyújt. Ha ez a kísérlet beválik, ami a statisztika iránt folyton fokozódó érdeklődés mellett valószínű, úgy a Hivatal a Zsebkönyvet a következő években is kiadja, még pedig jóval korábban, lehetőleg közvetlenül a Magyar Statisztikai Évkönyv megjelenése után. 
Budapest, 1933. évi április hó. 

TARTALOM

Magyar történeti adatok.. 1
Kormányzat 3
Jelenlegi m. kir. miniszterek. . 3
Minisztériumok 3
Egyházi hatóságok 7
Külföldi diplom. képviseletek 8
A háborúelőtti Magyarország
statisztikai adatai.
Terület és a népesség anyanyelve 11
A népesség vallása 12
A népesség foglalkozása 12
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 13
Állatállomány 13
Gyári ipartelepek 14
Vasutak és közutak hossza... 14
Földrajzi fekvés, éghajlati
jelenségek.
Földrajzi fekvés 15
Éghajlati jelenségek 16
Közigazgatási felosztás ... 17
Népszámlálási eredmények.
Terület, népesség, népszaporodás és népsűrűség 18
A lakóházak és a lakások ... 20
A népesség fejlődése (grafikonnal) 22
Budapest sz.-főv. népességének fejlődése 22
A városok és a 10.000-nél több
lakossal bíró községek népessége :
1. A városok 23
2. A községek 24
A népesség tömörülése 25
A férfiak és nők száma, szaporodása és aránya 25
A népesség családi állapota . 25
A népesség anyanyelve 26
A népesség vallása 27
A népesség szaporodása vallás
szerint 28
A népesség életkora (grafikonnal) 28
Külföldi honosok 28
A népesség írni- és olvasni tudása 30
A lakóházak falazata és tetőzete 31
Népmozgalom.
Népmozgalmi főeredmények . 32
Házasságkötések 32
1. A házasulók kora 32
2. A házasulók anyanyelve 33
3. A házasulók vallása ; vegyesházasságok 33
Születések 33
A szülők életkora 33
Természetes szaporodás 34
Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint. 34
Népmozgalmi arányszámok (grafikonnal) 34
Halálozások 35
1. Elhaltak kora 35
2. Legfontosabb halálokok 35
A házasságok termékenysége. 36
Vándormozgalom 36
Közegészségügy.
Egészségügyi személyzet létszáma 37
Kórházak 37
Gyógyszertárak... 37
Védhimlőoltás 38
Pasteur-Intézet 38
Gümőkórhalálozás (grafikonnal) 38
Trachoma 39
Érzéki és értelmi fogyatkozásban szenvedők 39
A gyógyfürdők vendégforgalma 39
Szociális viszonyok.
Társadalmi biztosítás 40
1. Társadalombiztosító szervek 40
2. Taglétszám 41
3. Biztosítottak betegségi adatai 42
4. Betegségi napok száma . 42
5. Keresetképtelenséget (halált) okozó betegségek 43
6. Gümőkór (grafikonnal) . 43
7. Pénzügyi eredmények .. 44
Üzemi balesetek 45
Halálos kimenetelű balesetek. 46
Munkaviszályok 47
Hatósági munkaközvetítők .. 48
1. Foglalkozási csoportok . 48
2. Alkalmazási minőség 48
3. A hatósági munkaközvetítők útján megajánlott
órabérek 49
4. A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott
munkanélküliek 49
Öngyilkosságok 50
Mentőegyesületek 51
Állami gyermekmenhelyek ... 51
A gyermekmenhelyeken gondozottak 52
Lakóházépítkezés 52
Őstermelés.
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 53
Az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság tevékenysége 53
Az 50 kat. holdas és nagyobb földbirtokok 54
Az 50 kat. holdas és nagyobb földbirtokok mívelési ágak
szerint (grafikonnal) 55
Tulajdonost cserélt földbirtokok:
1. Mívelési ágak szerint ... 56
2. A tulajdonoscsere módja szerint 56
A fontosabb terményekkel bevetett szántóföld 57
Az elemi csapások által teljesen elpusztított vetésterület ... 57
A learatott szántóföld területe és a legfontosabb terméseredmények 58
A fontosabb mezőgazdasági
termények termésátlagai .. 59
Cséplőgépek 59
Szőlőterület 60
Musttermés 60
Erdőterület 01
Állatállomány, állatorvosok . 61
A m. kir. méntelepek 62
A vágóhidak és vágóhelyek . 62
Az 1931. évi orsz. állatvásárok 62
Tejüzemek 63
Méhészeti termelés 63
Selyemtenyésztés 63
Az összes és a hitelintézeti kölcsönnel megterhelt földbirtokosok és földbirtokaik
területe 64
Teherálladék 64
Bányászat és kohászat.
Összefoglaló adatok 65
Berendezés 66
Munkateljesítmény a szénbányákban 66
Széntermelés bányavidékek szerint 67
A hazai szénbányák szénszállítása :
1. Havonkint 68
2. Fogyasztók szerint 68
3. A szén minősége szerint 68
Ipar és kereskedelem.
Kereskedelmi és iparkamarák 69
Ipartestületek 69
Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom 69
A gyáripar összefoglaló adatai. 70
A gyárak települése 70
A gyáripari alkalmazottak ... 70
Ipartelepek, munkáslétszám, termelési érték (grafikon) 71
Külföldi honosok a gyáriparban 72
Üzemi idő, munkaidő 72
Az átlagos napi üzemidőtartam 72
A tisztviselők és művezetők fizetése 73
Munkabérek 73
A munkások átlagos órabére. 73
Gőzfejlesztő berendezések, és erőgépek 74
A gyárak szállítóeszközei 74
Tüzelő- és világítóanyagfogyasztás 74
Üzemi és termelési költségek, iparitöbbletérték 75
A gyárak üzemkihasználása. . 75
Fontosabb termelési adatok a gyáriparban (Vas- és acélgyártás, villamos áramtermelés, téglagyártás, üveggyártás, bőripar, fonó- és
szövőipar, szeszgyártás, sörgyártás, cukorgyártás, dohánytermelés és gyártás, malmok termelése, vegyészeti ipar) 76-78
Részvénytársaságok:
1. A részvénytársaságok, telepeik és üzlethelyeik 79
2. Fontosabb mérlegadatok és pénzügyi eredmények 79
3. A részvénytársaságok üzleti eredményei 80
4. Osztalék 80
Áralakulás.
A búza átlagos ára 81
Gabonanemüek árjegyzése ... 82
Áralakulás Budapesten:
1. Létfenntartási költségek indexszáma 82
2. Nagykereskedelmi árak
indexszámai 82
3. Fontosabb árúk nagykereskedelmi árai 83
4. Kiskereskedelmi árak. . . 84
Külkereskedelmi forgalom.
Főeredmények (grafikonnal) . 85
Vámbevételek 85
Származási és rendeltetési országok 86
Tarifaosztályok 87
A legfontosabb behozatali árúk 88
A legfontosabb kiviteli árúk . 89
A legfontosabb származási és
rendeltetési országok a fontosabb árúk részletezésével 90
Szisztematikus csoportosítás . 91
A legfontosabb behozatali árúk származási országok szerint 92
A legfontosabb kiviteli árúk rendeltetési országok szerint 94
Közlekedés.
Közúti hálózat 96
Automobilok és motorkerékpárok:
1. Gépjárómű -állományfejlődés (grafikonnal) 96
2. Gépjárómü-állomány, gyártmányonkinti megoszlása 97
Személyszállító autobuszvállalatok 98
Automobil árúfuvarozási vállalatok 98
Benzinfogyasztás 98
Városi és községi vasutak ... 99
Vasutak:
1. Építmények 99
2. Járóművek 99
3. Személyforgalom 99
4. Legnagyobb személyforgalmú állomások 100
5. Teherforgalom 100
6. Pénzügyi eredmények . . 100
7. Az alkalmazottak létszáma 100
Vasúti és hajózási vállalatok
átrakó forgalma 100
Korlátolt közforgalmú iparvasutak 101
Magánhasználatban levő iparvasutak 101
Drótkötél- és siklópályák 101
Hajózható víziutak 101
Hajózás:
1. Hazai vállalatok 102
2. Forgalom 102
3. Fontosabb folyami kikötők árúforgalma 102
4. A Duna és Tisza magyarországi szakaszának forgalma 102
Tengerhajózás 103
Légiforgalom:
1. Forgalomfejlődés (grafikonnal) 103
2. Forgalmi eredmények . . 103
Posta:
1. Kiterjedés és berendezés . 104
2. Forgalom általában 104
3. Forgalom a külfölddel ... 105
Távíró és távbeszélő:
1. Távíró 106
2. Távbeszélő 106
3. Forgalom 106
Rádió:
1. Előfizetők számának növekedése (grafikonnal) .. 106
2. Vevőberendezések 107
3. Közvetített előadások... 107
4. A rádióüzemközpont forgalma 107
Pénz és hitel.
A budapesti tőzsdén jegyzett
részvények (grafikonnal) . . 108
Magyar Nemzeti Bank:
1. Vagyonmérleg (grafikonnal) 109
2. Nyereség- és veszteségszámla 109
Hitelintézetek:
1. A hitelintézetek száma. 110
2. Tőkeemelés és leszállítás 110
3. A hitelintézetek vagyonmérlege 110
4. A hitelintézetek eredményszámlája 111
5. A tiszta nyereség felosztása 111
6. A hitelintézetek alkalmazottai 111
7. Jelzálogos kölcsönök . . 112
8. A jelzálogos kölcsönök összege kamatláb szerint 112
9. A jelzálogos kölcsönök területi megoszlása 112
10. Váltóleszámítás 113
11. Takarékbetétek 113
Kézizálogüzletek 113
Fizetésképtelenségek 114
Váltóóvások 114
Biztosítás 115
Tűzbiztosítás 115
Jégbiztosítás 115
Fogyasztás 110
Tűzkárok 113
Közműveltség és közoktatásügy.
Kisdedóvás:
1. A kisdedóvók, az oktató személyzet és a növendékek 119 
2. A kisdedóvók jellege .. 119
Népoktatás:
1. A népiskolák, az oktató személyzet és a növendékek 119
2. A népoktatási intézetek jellege 120
3. A tanköteles korúak és az iskolába járó tankötelesek 120
4. Tanítási nyelv 121
5. Nyilvános és magántanulók a mindennapi iskolákban 121
Középfokú oktatás:
1. A középfokú iskolák, a tanárok és a tanulók ... 122
2. A nyilvános, a magán- és külföldihonos tanulók 124
3. A tanulók vallása 124
4. Képesítő és érettségi vizsgák . 125
5. Pályaválasztás 125
Felsőoktatás:
1. A főiskolák felsorolása . 126
2. A főiskolák, a tanári személyzet és a hallgatók 127
3. A hallgatók idegen nyelvtudása 127
4. A hallgatók tandíjkedvezménye 127
5. A hallgatók neme és honossága 128
6. A hallgatók vallása 128
7. A főiskolákon kiadott oklevelek - 129
8. Magyar honosságú hallgatók a külföldi egyetemeken 130
Szakoktatás:
1. Gazdasági, bányászati és ipari szakiskolák 130
2. Egyéb szakiskolák (tanfolyamok) 131
Emberbaráti jellegű intézmények 131
Az iskolánkívüli népművelés . 132
A legjelentékenyebb közgyűjtemények 133
A jelentékenyebb közkönyvtárak 134
Színházak:
1. Budapesti állandó színházak 135
2. Vidéki kerületek (színtársulatok) 135
3. Előadások, színdarabok . 135
Mozgóképüzemek 136
Időszaki sajtó:
1. A legtöbb újsággal rendelkező országok 136
2. A magyarországi újságok 137
3. A postára feladott újságok 137
4. A külföldi ujságforgalom 137
Egyházi és hitélet.
Egyházak:
1. Róm. kat. egyház 138
2. Gör. kat. egyház 138
3. Református, ág. hitv. evang. és unitárius egyházak 1. 138
4. Gör. keleti egyház 139
5. Izraelita hitközség 139
6. Baptista magyar hitközség 139
Fontosabb egyházi ténykedések 139
Áttérések 140
A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések
folytán 140
A felekezetből kilépettek 140
Állami és törvényhatósági élet.
Az országgyűlési (nemzetgyűlési) képviselők és képviselőválasztók 141
A m. kir. minisztériumok központi igazgatásának ügyforgalma 141
Az állam alkalmazottai 142
Az állami nyugellátásban részesülők 144
A magyar állani költségelőirányzata 145
A kiadások megoszlása jelleg szerint 145
A közjogi jellegű bevételek . 146
A magyar állami kiadások és bevételek az 1930/31. évi
zárszámadás szerint:
1. Kiadások 147
2. Bevételek 147
Az állami bevételek alakulása 148
A beruházásokra fordított kiadások 148
Állami adósságok 149
Magyarország külföldi tartozása 150
Magyarország nemzetközi fizetési mérlege 150
A vármegyék költségelőirányzata:
1. Főeredmények 151
2. Az 1931. évi bevételek és kiadások részletezése 151
A törvényhatósági jogú és a megyei városok költségelőirányzata:
1. Főösszegek 152
2. A szükséglet és fedezet részletezése 152
Jogszolgáltatás.
Szervezet 153
Személyzet 153
Házassági perek 153
Érvénytelenített és felbontott házasságok 153
A házasfelek életkora 154
A házasfelek vallása 154
Jogerősen befejezett büntető ügyek:
1. A kir. járásbíróságok eljárási adatai 154
2. A kir. törvényszékek eljárási adatai 155
Elítélt személyek száma 155
Az elítélt személyekre kiszabott büntetések:
1. A kir. járásbíróságok által kiszabott büntetések 156
2. A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések 156
Fiatalkorúak befejezett büntetőügyei 157
A fiatalkorúakra kiszabott büntetések 157
A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai 158
Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása 158
Az elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok 159
Nemzetközi adatok.
Éghajlati jelenségek 160
Terület és népesség 161
A 200.000-nél több lakossal bíró városok népessége 167
A férfiak és nők aránya 171
Analfabetizmus 171
A kereső népesség foglalkozása 172
Népmozgalmi adatok:
1. Házasságkötések 173
2. Élveszületés, halálozás és természetes szaporodás 173
Munkanélküliek 174
Mezőgazdasági termelés 175
Mezőgazdasági termelés és
mezőgazdasági ipar 178
Állatállomány 179
Széntermelés 180
Ásványolajtermelés 181
Nyersvas- és acéltermelés . .. 181
Arany- és ezüsttermelés 182
A világ arany- és ezüsttermelése Amerika felfedezése óta 182
Külkereskedelmi forgalom ... 183
A vasutvonalak hossza és forgalma 184
Kereskedelmi tengerészet hajóállománya 186
Gépjáróművek 187
Rádió-vevőkészülékek 188
Aranytartalék, bankjegyforgalom és bankkamatláb... 189
Idegen valuták pengőértéke .. 190
Függelék.
Pénz 191
Mértékek 191

 


 

 

Magyar statisztikai zsebkönyv 1939    

Mike Gyula

Magyar Statisztikai Zsebkönyv VIII. évfolyam 1939.

Kiadó Pátria Irodalmi Vállalat és Nyomdai Rt.

Kiadás helye Budapest

Kiadás éve 1939

Nyomda Pátria Irod. Vállalat és Nyomdaipari Rt. - Budapest

Kötés típusa ragasztott papír

Terjedelme 327 oldal

Állapot**** "Jó"

Mérete 10.00 x 15.00 cm

Súlya 0.10 kg

Ár: 3.500 -Ft.

TARTALOM

Magyar történeti adatok 3
Cím- és névtár.
Kormányzó 7
M. kir. miniszterek 7
Minisztériumok 7
Egyházi hatóságok 13
M. kir. követségek és konzuli hivatalok:
a) Követségek 14
b) Konzuli hivatalok 15
Külföldi diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten 18
A magyarság világlétszáma. A trianoni béke előtti Magyarország statisztikai adatai. A világháborúban résztvett államok embervesztesége.
A magyarság világlétszáma 23
Terület és a népesség anyanyelve 24
Az 1910. évi népszámlálás fontosabb adatai a Magyarbirodalomban, trianoni területen
és a visszatért területeken 26
A világháború embervesztesége 27
Földrajzi fekvés, éghajlati jelenségek.
Földrajzi fekvés 31
A mai Magyarország határainak hossza 32
Éghajlati jelenségek 32
Közigazgatási felosztás. Népszámlálási eredmények.
Trianoni Magyarország közigazgatási felosztása 35
Terület, népesség, népszaporodás és népsűrűség a trianoni területen 36
A Magyarbirodalom területe és népessége a trianoni béke előtt 38
Magyarország területe és népessége a trianoni béke után 39
A népesség fejlődése (grafikonnal) 40
Az évvégi kiszámított népesség 40
A városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége:
1. A városok 41
2. A községek 42
Budapest sz.-főv. népességének fejlődése 42
A népesség tömörülése 43
A férfiak és nők száma, szaporodása és aránya 43
A népesség családi állapota 44
A népesség írni és olvasni tudása 44
A 6 évnél idősebb népesség műveltsége 44
A testi és szellemi fogyatkozásban szenvedők 45
A népesség anyanyelve és magyarul tudása 45
A népesség nyelvismerete 45
A népesség anyanyelve 46
A népesség vallása 47
A népesség száma és szaporodása vallás szerint 48
A népesség életkora 48
Külföldi honosok 48
Magyarország népessége korévek szerint (grafikon) 49
A népesség születési hely szerint 50
A népesség foglalkozása 51
A kereső és eltartott népesség foglalkozási főcsoportok szerint törvényhatóságonkint 52
Az őstermelő népesség részletezése 54
Az ipari népesség részletezése 55
Az ipar-forgalmi vállalatok száma és segédszemélyzete 55
Fontosabb ipari szakmunkások 56
Sofőrök 57
A lakóházak falazata és tetőzete 58
A lakóházak és a lakások 58
Népmozgalom.
Népmozgalmi főeredmények 61
Házasságkötések 61
1. A házasulók kora 61
2. A házasulók anyanyelve 62
3. A házasulók vallása és a vegyesházasságok 62
Születések 62
A szülők életkora 62
Természetes szaporodás 63
Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint 63
Népmozgalmi arányszámok (grafikonnal) 63
Halálozások 64
1. Elhaltak kora 64
2. Legfontosabb halálokok 64
A házasságok termékenysége 65
Vándormozgalom 65
Kivándoroltak és visszavándoroltak 66
Közegészségügy.
Egészségügyi személyzet létszáma 69
Kórházak (köz- és magán-) 69
Gyógyszertárak 69
Védhimlőoltás 70
Pasteur-Intézet 70
Gümőkórhalálozás (grafikonnal) 70
Trachoma 71
Bejelentésre kötelezett fontosabb fertőző megbetegedések 71
A gyógyfürdők vendégforgalma 71
A nevezetesebb gyógyfürdők és üdülőhelyek vendégforgalma 72
Üdülőhelystatisztika:
1. Üdülésre alkalmas helyek, fövényfürdők és uszodák adatai (l. VII. évf. 2, kiad. 15. old).
2. Gyógy-, gőz- és tisztasági fürdők adatai (l. VII. évf. 2. kiad. 14. old.)
Szociális viszonyok.
Társadalmi biztosítás:
1. Társadalombiztosító szervek 75
2. Taglétszám 76
3. Biztosítottak betegségi adatai 77
4. Betegségi napok száma 77
5. Keresetképtelenséget (halált) okozó betegségek 78
6. Pénzügyi eredmények 79
Balesetek:
1. Bejelentett mezőgazdasági balesetek:
a) Gazdasági ág, a sérülés neme és foka 80
b) A sérültek személyi viszonyai 81
2. Bányászati és kohászati balesetek 81
3. Bejelentett üzemi balesetek 82
4. Közúti forgalmi balesetek 83
5. Vasúti üzemi balesetek 83
6. Halálos kimenetelű balesetek 84
Munkaviszályok 85
Jellegzetesebb munkabérek
1938. október 1-én 86
Hatósági munkaközvetítők:
1. Foglalkozási csoportok . 88
2. Alkalmazási minőség 88
3. A vidéki hatósági munkaközvetítők részletesen 89
4. A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott munkanélküliek 89
Öngyilkosságok 90
Mentőegyesületek 91
Állami gyermekmenhelyek 91
A gyermekmenhelyeken gondozottak 92
Lakóházépítkezés 92
Őstermelés.
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 95
Az Orsz. Földbirtokrendező Bíróság tevékenysége 95
Az 50 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok 96
Mívelési ágak szerint (grafikonnal) 97
A gazdaságok száma, összes és haszonbérlet területe 98
Rétterület 98
Tulajdonost cserélt földbirtokok:
1. Mívelési ágak szerint 99
2. A tulajdonoscsere szerint 99
A fontosabb terményekkel bevetett szántóföld 100
Az elemi csapások által teljesen elpusztított vetésterület 100
A learatott szántóföld területe és a legfontosabb terméseredmények 101
A fontosabb mezőgazdasági termények termésátlagai 102
Cséplőgépek 102
Szőlőterület 103
Átlagos terméshozam 103
Szőlőtermés 104
A szálastakarmánymagvaknak hagyott terület, magtermés és érték 104
Erdőterület 105
Fatermelés 105
Állatállomány 105
Állatorvosok 106
A m. kir. méntelepek 106
A vágóhidak és vágóhelyek 106
Az 1938. évi orsz. állatvásárok 106
A hasznos háziállatok betegségei:
1. Ragadós betegségek 107
2. Egyéb betegségek 107
A vadászterületek, a bérösszegek és egyéb vadászati költségek 108
Az elejtett szőrmés és szárnyas vadak 108
Tejüzemek 109
Selyemtenyésztés 109
Vetőmag- és élelmiszervizsgálatok 110
Trágyázott terület (l. VII. évf. 2. kiad. 106. old.)
Kertgazdaságok:, faiskolák, rét- és legelőterület (l. VII. évf. 2. kiad. 107. old.)
Legelőre járó állatok, igásfogatok, járóművek, mezőgazd. biztosítás (l. VIl. évf. kiad.
111. old.)
Tógazdaságok (l. VII. évf. kiad. 112. old.)
Méhészeti termelés (l. VII. évf. kiad. 115. old.)
Bányászat és kohászat.
Összefoglaló adatok 113
Berendezés 114
Munka teljesítmény a szénbányákban 114
Széntermelés bányavidékek szerint 115
A hazai szénbányák szénszállítása:
1. Havonkint 115
2. Fogyasztók szerint 116
3. A szén minősége szerint 116
Ipar és kereskedelem.
Kereskedelmi és iparkamarák 119
Ipartestületek 119
Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom 119
A gyáripar összefoglaló adatai 120
A gyárak települése 120
A gyáripari alkalmazottak 120
Ipartelepek, munkáslétszám, termelési érték (grafikon) 121
Fontosabb gyáripari adatok, törvényhatóságonkint 122
Külföldi honosok a gyáriparban 124
Üzemi idő, munkaidő 124
Az átlagos napi üzemidőtartam 124
A tisztviselők és művezetők fizetése 125
Munkabérek 125
A munkások átlagos órabére 125
Gőzfejlesztő berendezések és erőgépek 126
A gyárak szállítóeszközei 126
Tüzelő- és világítóanyagfogyasztás 126
Üzemi és termelési költségek, ipari többletérték 127
A gyárak üzemkihasználása 127
Fontosabb termelési adatok a gyáriparban (Vas- és acélgyártás, villamos energiatermelés, téglagyártás, üveggyártás, bőripar, fonó- és szövőipar, szeszgyártás, sörgyártás, cukorgyártás, dohánytermelés és -gyártás, malmok termelése, vegyészeti ipar) 128-130
Kisipar :
1. Fontosabb kisipari ágak főbb adatai 131
2. Önálló kisiparosok és kisipari üzemek megoszlása alkalmazottak száma szennij 132
3. Alkalmazottak megosz4. Üzemek'száma a termelési érték nagysága szerint 134
5. Termelési érték megoszlása 134
6. Termelési érték megoszlása főcsoport és terület szerint 136
7. Üzemek száma erőgépek szerint I37
Üzemek erőgépeinek teljesítőképessége 137
Kereskedők és alkalmazottaik száma 138
Részvénytársaságok:
1. A részvénytársaságok, telepeik és üzlethelyeik 139
2. Fontosabb mérlegadatok és pénzügyi eredmények 139
3. A részvénytársaságok üzleti eredményei 140
4. Osztalék 140
Áralakulás.
A gabonanemüek átlagos ára, havonkint 143
Áralakulás Budapesten:
1. Létfenntartási költségek indexszáma 144
2. Nagykereskedelmi árak indexszámai 144
3. Fontosabb árúk nagykereskedelmi árai 145
4. Kiskereskedelmi árak 146
Külkereskedelmi forgalom.
Főeredmények (grafikonnal) 149
Vámbevételek 149
Származási és rendeltetési országok 150
Tarifaosztályok 151
A legfontosabb behozatali áruk 152
A legfontosabb kiviteli áruk. 153
A legfontosabb származási és rendeltetési országok a fontosabb áruk részletezésével 154
A legfontosabb behozatali áruk származási országok szerint 156
A legfontosabb kiviteli áruk rendeltetési országok szerint 158
Szisztematikus csoportosítás 160
Közlekedés.
Közúti hálózat 163
Automobilok és mótorkerékpárok :
1. Gépjárómű-állományfejlődés (grafikonnal) 164
2. Gépjárómű-állomány fontosabb gyártmányonkinti megoszlása 164
Személyszállító autobuszvállalatok 165
Automobil árufuvarozási vállalatok 163
Benzinfogyasztás 165
Városi és községi vasutak 166
Vasutak :
1. Fejlődés 166
2. Járómüvek 166
3. Építmények 166
4. Nagyobb távolsági vasutak:
a) Az alkalmazottak létszáma 166
b) Személyforgalom 167
c) Teherforgalom 167
d) Pénzügyi eredmények 167
5. Kisebb távolsági vasutak 168
Az államvasutak rendkívüli személyszállító vonatainak forgalma 168
Vasúti és hajózási vállalatok közötti átrakóforgalom 168
Korlátolt közforgalmú iparvasutak 169
Hajózható víziutak 169
Hajózás :
1. Berendezés 169
2. Forgalom 170
3. Fontosabb folyami kikötők áruforgalma 170
4. A Budapesti Nemzeti Szabadkikötő forgalma:
a) A petróleummedence forgalma 170
b) A kereskedelmi medence forgalma 171
5. A Duna és Tisza magyarországi szakaszának nemzetközi forgalma 171
Tengerhajózás 172
Téli kikötők 172
Légiforgalom:
1. Menetrendszerű járatok 172
2. Menetrenden kívüli repülések 172
Posta:
1. Kiterjedés és berendezés 173
2. Forgalom általában 173
3. Forgalom a külfölddel 174
Távíró és távbeszélő:
1. Távíró 175
2. Távbeszélő 175
3. Forgalom a külfölddel 175
Rádió:
Előfizetők számának növekedése (grafikonnal) 175
2. Vevőberendezések 176
3. Közvetített előadások 176
4. A rádióüzemközpont forgalma 176
A posta, távírda és távbeszélő főbb adatai, törvényhatóságonkint (l. VII. évi. 2. kiad.
182. old.)
Pénz és hitel.
Magyar Nemzeti Bank:
1. Vagyonmérleg (grafikonnal) 179
2. Nyereség- és veszteségszámla 179
Hitelintézetek:
1. A hitelintézetek száma. 180
2. Tőkeemelés és leszállítás 180
3. A hitelintézetek vagyonmérlege 180
4. A hitelintézetek eredményszámlája 181
5. A tiszta nyereség felosztása 181
6. A hitelintézetek alkalmazottai 181
7. Jelzálogos kölcsönök 182
8. A jelzálogos kölcsönök összege annuitás és kamatláb szerint 182
9. A jelzálogos kölcsönök területi megoszlása 182
10. Váltóleszámítás 183
11. Takarékbetétek 183
Kézizálogüzletek 183
Fizetésképtelenségek 184
Váltóóvások 184
A magyar aranykorona értéke papírkoronában, haviátlagban (l. IV. évf. 137. old.)
Biztosítás.
Részletes adatok 187
A biztosított tőkék összege valutanemek szerint 188
Fogyasztás 191
Tűzkárok.
1. A tűzesetek, a károsultak száma, az okozott kár 195
2. A tűzesetek okai 195
3. A tűzesetek hónapok szerint 195
Közműveltség és közoktatásügy.
Kisdedóvás :
1. A kisdedóvók, az oktató személyzet és a növendékek 199
2. A kisdedóvók jellege 199
Népoktatás:
1. A népiskolák, az oktató személyzet és a növendékek 199
2. A népoktatási intézetek jellege 200
3. A tanköteles korúak és az iskolába járó tankötelesek 200
4. Tanítási nyelv 201
5. Nyilvános és magántanulók a mindennapi iskolákban 201
Középfokú oktatás :
1. A középfokú iskolák, a tanárok és a tanulók 202
2. A nyilvános, a magán- és külföldi honos tanulók 204
3. A tanulók vallása 204
4. Képesítő és érettségi vizsgák 205
5. Pályaválasztás 205
Felsőoktatás:
1. A főiskolák felsorolása 206
2. A főiskolák, a tanári személyzet és a hallgatók 207
3. A hallgatók kora 207
4. A hallgatók idegen nyelvtudása 207
5. A hallgatók neme és honossága 208
6. A hallgatók vallása 208
7. A főiskolákon kiadott oklevelek 209
8. A második félévben beiratkozott hallgatók 210
9. Az első évfolyamra beiratkozott hallgatók a II. félévben 211
10. Magyar honosságú hallgatók a külföldi egyetemeken 212
Szakoktatás:
1. Gazdasági, bányászati és ipari szakiskolák 212
2. Egyéb szakiskolák (tanfolyamok) 213
Emberbaráti jellegű intézmények 213
Az iskolánkívüli népművelés 214
A jelentékenyebb múzeumok 215
A jelentékenyebb közkönyvtárak 216
Magyarország könyvtermelése 217
Időszaki sajtó :
1. A belföldön feladott újságok 2ia
2. A postára feladott újságok rendeltetés szerint 218
3. A külföldi ujságforgalom 218
Mozgófényképüzemek:
1. Főbb adatok működési hely és az engedélyes minősége szerint (l. VII. évf. kiad. old.)
2. Községnagyság-csoportok szerint (l. VII. évf. 2. kiad. 226. old.)
Sportlétesítmény-statisztika:
1. A sportlétesítmények általános adatai (l. VII. évf. 2. kiad. 228. old.)
2. Fontosabb sportlétesítmények részletes adatai (l. VII. évf. 2. kiad. 338. old.)
Egyházi és hitélet.
Egyházak:
1. Róm. katolikus egyház 221
2. Gör. katolikus egyház 221
3. Református, ág. hitv. evang. és unitárius egyházak 221
4. Budai szerb püspökség 222
5. Izraelita hitközség 222
6. Baptista magyar hitközség 222
Fontosabb egyházi ténykedések 222
Áttérések :
1. Általában 223
2. Nemek szerint 223
A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések folytán 224
A felekezetből kilépettek 224
A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatértfelekezeten kívüliek 224
Állami és törvényhatósági élet.
Az országgyűlési képviselőválasztók és képviselők száma 227
Az állam alkalmazottai 228
Az állami nyugellátásban részesülők:
Az 1936/37-1938/39. évi költségvetések és az 1939-40. számadási időszak szerint 230
Adóstatisztika 231
Állami kiadások és bevételek az 1937/38. évi zárszámadás szerint 232
A kiadások megoszlása jelleg szerint 1937/38. 231
A közjogi jellegű bevételek zárszámadás szerinti alakulása 233
A beruházásokra fordított kiadások 233
Állami adósságok 234
A magyar állam költségelőirányzata 1939/40 235
Közjogi jellegű bevételek költségvetés szerinti alakulása 233
A törvényhatósági jogú és a megyei városok 1939. évi háztartási költségelőirányzata 237
A vármegyék 1938. évi költségelőirányzata:
1. Főeredmények 238
2. A szükséglet és fedezet részletezése 238
A községek 1938. évi költségvetése:
1. Szükséglet 240
2. Fedezet 241
A községek megoszlása a pótadó nagysága szerint 242
Állami nyugellátásban részesülők 1925/26-1935/36. költségvetések szerint (l. VII. évf. kiad. 343. old.)
Jogszolgáltatás.
Szervezet 245
Személyzet 245
Házassági perek 245
Érvénytelenített és felbontott házasságok 245
Az elvált házasfelek életkora 246
Az elvált házasfelek vallása 246
Jogerősen befejezett büntetőügyek:
1. A kir. járásbíróságok eljárási adatai 246
2. A kir. törvényszékek eljárási adatai 247
Elítélt személyek száma 247
Az elítélt személyekre kiszabott büntetések:
1. A kir. járásbíróságok által kiszabott büntetések 248
2. A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések 248
Fiatalkorúak befejezett büntetőügyei 249
A fiatalkorúakra kiszabott büntetések 249
A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai 250
Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása 250
A büntettek és vétségek miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok 251
Az országos büntetőintézetek és a szigorított dologházak 252
Az országos javítóintézetek:
1. Munkaviszonyok 252
2. A növendékek személyi viszonyai 252
Gazdasági jelzőtábla.
Gazdasági jelzőtábla 255
Rajzok a gazdasági jelzőtáblához 257
Nemzetközi adatok.
Éghajlati jelenségek 261
Terület és népesség 262
A 200.000-nél több lakossal bíró városok népessége 268
A férfiak és nők aránya 272
Analfabetizmus 272
A kereső népesség foglalkozása 273
Könyvtermelés 274
Népmozgalmi adatok:
1. Házasságkötések 275
2. Élveszületés, halálozás és természetes szaporodás 275
Munkanélküliek 276
Mezőgazdasági termelés 277
Mezőgazdasági termelés és mezőgazdasági ipar 283
Állatállomány 284
Széntermelés 285
Ásványolajtermelés 286
Nyers vas- és acéltermelés 286
Arany- és ezüsttermelés 287
A világ arany- és ezüsttermelése Amerika felfedezése óta 287
Villamos energiatermelés 288
Külkereskedelmi forgalom 289
A vasútvonalak hossza és forgalma 290
Kereskedelmi tengerészet hajóállománya 291
A postai küldemények 292
A táviró- és távbeszélő-szolgálat 293
Gépjáróművek 294
A rádióelőfizetők 295
Aranytartalék és bankkamatláb 296
Idegen valuták pengőértéke (l. IV. évf. 333. old.)
Megnagyobbodott Magyarország.
Visszacsatolt Felvidék.
Visszacsatolt Kárpátalja.
A megnagybbodott Magyarország területe és népessége 299
Közigazgatási felosztása 300
A visszacsatolt felvidéki terület adatai:
Terület, lakóházak száma, népesség 302
Városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége 303
A népesség tömörülése 303
A férfiak és nők száma és aránya 304
A népesség családi állapota 304
A népesség írni és olvasni tudása 304
A 6 évnél idősebb népesség műveltsége 305
A népesség életkora 305
A népesség anyanyelve és magyarul tudása 306
A népesség vallása 306
A népesség foglalkozása 307
Őstermelő népesség 309
Ipari népesség 310
Mezőgazdaság 311
Bányászat 311
Ipar 311
A visszatért kárpátaljai terület adatai 312
Függelék.
Pénz 315
Mértékek 315
Betűrendes tárgymutató 318

 


 

Magyar statisztikai zsebkönyv 1940

Kiadás: Budapest, 1940 

Kiadó: Magyar Királyi Központi Statisztikai Hivatal 

Méret:14 cm x 10 cm

Szerkesztő: Dr. Mike Gyula

Kiadó: Pátria Nyomda 

A kiadás helye: Budapest

A kiadás éve: 1940

Sorozatcím: Magyar statisztikai zsebkönyv 

Kötéstípus: Tűzött kötés

Oldalszám: 305

Állapot: **** "JÓ"

Ár: 2.800 - Ft.

TARTALOM
Magyar történelmi adatok 3
Kormányzó 7
M. kir. miniszterek 7
Minisztériumok 7
Egyházi hatóságok 13
M. kir. követségek és konzuli hivatalok 14
Követségek 14
Konzuli hivatalok 15
Külföldi diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten 18
Országgyűlési képviselők betűsoros névjegyzéke a foglalkozás feltüntetésével 20
A magyarság világlétszáma. Magyar népességtörténet. A finnugor rokonnépek száma. 
A magyarság világlétszáma 29
Terület és a népesség anyanyelve 30
Az 1910. évi népszámlálás fontosabb adatai a Magyarbirodalomban, trianoni területen és a visszacsatolt területeken 32
A világháború embervesztesége 40
Földrajzi fekvés, éghajlati jelenségek 
Földrajzi fekvés 37
A mai Magyarország határainak hossza 39
Éghajlati jelenségek 40
Közigazgatási felosztás. Népszámlálási eredmények. 
Trianoni Magyarország közigazgatási felosztása 43
Terület, népesség, népszaporodás és népsűrűség a trianoni területen 44
A városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége: 49
A városok 49
A községek 50
A népesség tömörülése 51
A férfiak és nők száma, szaporodása és aránya 51
A népesség családi állapota 52
A népesség életkora 56
Külföldi honosok 56
Magyarország népessége korévek szerint (grafikon) 57
A népesség születési hely szerint 58
A népesség foglalkozása 59
Az őstermelő népesség részletezése 60
Az ipari népesség részletezése 61
Az ipari-forgalmi vállalatok száma és segédszemélyzete 61
Fontosabb ipari szakmunkások 62
Gépkocsivezetők (sofőrök) 63
A lakóházak falaza és tetőzete 67
A lakóházak és a lakások 67
A kereső és eltartott népesség foglalkozási főcsoportok szerint törvényhatóságonkint 52
Népmozgalom 
Népmozgalmi főeredmények 67
Házasságkötések 67
A házasulók kora 67
A házasulók családi állapota 67
A házasulók anyanyelve 68
A házasulók vallása és a vegyesházasságok 68
Születések 68
A szülők életkora 68
Halálozások 69
Elhaltak kora 69
Legfontosabb halálokok 69
Természetes szaporodás 70
Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint 70
Népmozgalmi arányszámok (grafikonnal) 70
A házasságok termékenysége 71
Vándormozgalom 72
Kivándoroltak és visszavándoroltak 72
Közegészségügy 75
Egészségügyi személyzet létszáma 75
Kórházak (köz- és magán-) 75
Gyógyszertárak 76
Védhimlőoltás 76
Pasteur-Intézet 76
Gümőkórhalálozás (grafikonnal) 77
Trachoma 77
Bejelentésre kötelezett fontosabb fertőző megbetegedések 77
A gyógyfürdők vendégforgalma 78
Szociális viszonyok 
Társadalmi biztosítás 
Társadalombiztosító szervek 81
Taglétszám 82
Biztosítottak betegségi adatai 83
Betegségi napok száma 83
Keresetképtelenséget (halált) okozó betegségek 84
Pénzügyi eredmények 85
Balesetek 
Bejelentett mezőgazdasági balesetek 80
Bányászati és kohászati balesetek 87
Bejelentett üzemi balesetek 88
Közúti forgalmi balesetek 89
Halálos kimenetelű balesetek 90
Munkaviszályok 91
Jellegzetesebb munkabérek 1938.október 1-én 92
Hatósági munkaközvetítők 
Foglalkozási csoportok 94
Alkalmazási minőség 94
A vidéki hatósági munkaközvetítők részletesen 95
A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott munkanélküliek 95
Öngyilkosságok 96
Mentőegyesületek 97
Állami gyermekmenhelyek 97
A gyermekmenhelyeken gondozottak 98
Lakóházépítkezés 98
Őstermelés 
A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 101
Tulajdonost cserélt földbirtok 
Mívelési ágak szerint 103
A tulajdonoscsere szerint 103
A fontosabb terményekkel bevetett szántóföld 104
Az elemi csapások által teljesen elpusztított vetésterület 104
A learatott szántóföld területe és a legfontosabb terméseredmények 105
Cséplőgépek 106
A fontosabb mezőgazdasági termények termésátlagai 106
Szőlőtermelés 107
Átlagos terméshozam 107
Szőlőtermés 108
A szálastakarmánymagvaknak hagyott terület, magtermés és érték 108
Erdőterület 109
Fatermelés 109
Állatállomány 109
Állatorvosok 106
A m. kir. méntelepek 110
A vágóhidak és vágóhelyek 110
Az 1938. évi orsz. állatvásárok 110
A hasznos háziállatok betegségei 
Ragadós betegségek 111
Egyéb betegségek 111
A vadászterületek, a bérösszegek és egyéb vadászati költségek 112
Az elejtett szőrmés és szárnyas vadak 112
Tejüzemek 113
Méhészeti termelés 113
Selyemtenyésztés 113
Vetőmag- és élelmiszervizsgálatok 114
Bányászat és kohászat 
Összefoglaló adatok 117
Berendezés 118
Munkateljesítmény a szénbányákban 118
Ipar és kereskedelem 
Kereskedelmi és iparkamarák 121
Ipartestületek 121
Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom 121
A gyáripari összefoglaló adatai 122
A gyárak települése 122
A gyáripari alkalmazottak 122
Ipartelepek, munkáslétszám, a termelésérték (grafikon) 122
Külföldi honosok a gyáriparban 128
Üzemi idő, munkaidő 128
Az átlagos napi üzemidőtartam 128
A tisztviselők és művezetők fizetése 129
Munkabérek 129
A munkások átlagos órabére 129
Gőzfejlesztő berendezések és erőgépek 130
A gyárak szállítóeszközei 130
Tüzelő- és világítóanyagfogyasztás 130
Üzemi és termelési költségek, ipari többletérték 131
A gyárak üzemkihasználása 113
Áralakulás 
A gabonaneműek átlagos ára, havonkint 139
Áralakulás Budapesten 
Létfenntartási költségek indexszáma 140
Nagykereskedelmi árak indexszámai 140
Fontosabb árúk nagykereskedelmi árai 141
Kiskereskedelmi árak 142
Külkereskedelmi forgalom 
Főeredmények (grafikonnal) 145
Vámbavételek 145
Származási és rendeltetési országok 146
Tarifaosztályok 147
A legfontosabb behozatali áruk 148
A legfontosabb kiviteli áruk 149
A legfontosabb származási és rendeltetési országok a fontosabb áruk részletezésével 150
A legfontosabb behozatali áruk származási országok szerint 152
A legfontosabb kiviteli áruk rendeltetési országok szerint 154
Szisztematikus csoportosítás 156
Közlekedés 
Közúti hálózat 159
A magyar vámhatárokon át közlekedő gépjáróművek forgalma 159
Városi és községi vasutak 159
Vasutak 
Fejlődés 160
Járóművek 160
Építmények 160
Nagyobb távolsági vasutak 160
Az államvasutak rendkívüli személyszállító vonatainak forgalma 162
Vasúti és hajózási vállalatok közötti átrakóforgalom 162
Korlátolt közforgalmú iparvasutak 163
Hajózható víziutak 163
Hajózás 
Berendezés 164
Forgalom 164
Fontosabb folyami kikötők áruforgalma 164
Tengerhajózás 165
Téli kikötők 165
Légiforgalom 
Menetrendszerű járatok 165
Menetrenden kívüli repülések 165
Posta 
Kiterjedés és berendezés 166
Forgalom általában 166
Távíró és távbeszélő 
Távíró 167
Távbeszélő 167
Forgalom a külfölddel 167
Rádió 
Előfizetők számának növekedése (grafikonnal) 167
Vevőberendezések 168
Közvetített előadások 168
A rádióüzemközpont forgalma 168
Pénz és hitel 
Magyar Nemzeti Bank 
Vagyonmérleg (grafikonnal) 171
Nyereség- és veszteség-számla 171
Hitelintézetek 
A hitelintézetek száma 172
Tőkeemelés és leszállítás 172
A hitelintézetek vagyonmérlege 172
A hitelintézetek ereményszámlája 173
A tiszta nyereség felosztása 173
A hitelintézetek alkalmazottai 173
Jelzálogos kölcsönök 174
A jelzálogos kölcsönök területi megoszlása 174
Váltóleszámítás 175
Takarékbetétek 175
Kézizálogüzletek 175
Fizetésképtelenségek 176
Váltóóvások 176
Biztosítás 
Részletes adatok 179
A biztosított tőkék összege valutanemek szerint 180
Fogyasztás 
Tűzkárok 
A tűzesetek, a károsultak száma, az okozott kár 183
A tűzesetek okai 184
A tűzesetek hónapok szerint 184
Közműveltség és közoktatásügy 
Kisdedóvás 187
Népoktatás 187
Középfokú oktatás 189
Felsőoktatás 194
A főiskolák felsorolása 194
A főiskolák, a tanári személyzet és a hallgatók 195
A hallgatók kora 195
A hallgatók idegen nyelvtudása 195
A hallgatók neme és honossága 196
A hallgatók vallása 196
A főiskolákon kiadott oklevelek 197
A második félévben beiratkozott hallgatók szüleik foglalkozása szerint 198
Szakoktatás 
Gazdasági, bányászati és ipari szakiskolák 198
Egyéb szakiskolák (tanfolyamok) 199
Emberbaráti jellegű intézmények 199
Az iskolánkívüli népművelés 200
Magyarország könyvtermelése 201
Időszaki sajtó 
A belföldön feladott ujságok 202
A postára feladott ujságok rendeltetés szerint 202
A külföldi ujságforgalom 202
Egyházi és hitélet 
Fontosabb egyházi ténykedések 205
Áttérések 
Nemek szerint 205
A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések folytán 206
A felekezetekből kilépettek 206
A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatért felekezeten kívüliek 206
Egyházak 
Róm. katolikus egyház 
Gör. katolikus egyház 
Református, ág. hitv. evang. és unitárius egyházak 
Budai szerb püspökség 
Izraelita hitközség 
Baptista magyar hitközség 
Állami és törvényhatósági élet 
Az országgyűlési képviselőválasztók és képviselők száma 108
Az állam alkalmazottai 210
Az állami nyugellátásban részesülők 212
Adóstatisztika 213
Állami kiadások és bevételek az 1938/39. évi zárszámadás szerint 214
A kiadások megoszlása jelleg szerint 1938-39 214
A közjogi jellegű bevételek zárszámadás szerinti alakulása 215
A beruházásokra fordított kiadások (1934/35-1938/39. évekre) 215
Állami adósságok 216
A magyar állam költségelőirányzata 1941. évre 217
Költségelőirányzati kiadások megoszlása jelleg szerint 1941. évre 217
Közjogi jellegű bevételek költségvetés szerinti alakulása 218
A törvényhatósági jogú és a megyei városok 1940. évi költségelőirányzata 219
A vármegyék 1940. évi költségelőirányzata 
Főeredmények és pótadók 220
A szükséglet és fedezet részletezése 220
A községek 1939. évi költségvetése 
Szükséglet 222
Fedezet 223
A községek megoszlása a pótadó nagysága szerint 1939. 224
Jogszolgáltatás 
Szervezet 227
Személyzet 227
Házassági perek 227
Érvénytelenített és felbontott házasságok 227
Az elvált házasfelek életkora 228
Jogerősen befejezett büntetőügyek 
A kir. járásbíróságok eljárási adatai 228
A kir. törvényszékek eljárási adatai 229
Az elítélt személyek száma 229
Az elítélt személyekre kiszabott büntetések 
A kir. járásbíróságok által kiszabott büntetések 230
A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések 230
Fiatalkorúak befejezett büntetőügyei 231
A fiatalkorúakra kiszabott büntetések 231
A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai 232
Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása 232
A büntettek és vétségek miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok 233
Az országos büntetőintézetek és a szigorított dologházak 234
Az országos javítóintézetek 
Munkaviszonyok 234
A növendékek személyi viszonyai 234
Gazdasági jelzőtábla 
Gazdasági jelzőtábla 
Népmozgalom 237
Munkapiac 237
Termelés 237
Közlekedés 237
Áralakulás 238
Pénz és hitel 238
Rajzok a gazdasági jelzőtáblához 239
Nemzetközi adatok 
Éghajlati jelenségek 243
Terület és népesség 244
A 200.000-nél több lakossal bíró városok 
A férfiak és a nők aránya 254
Analfabetizmus 254
A kereső népesség foglalkozása 255
Népmozgalmi adatok 
Házasságkötések 256
Élveszületés, halálozás és természetes szaporodás 256
Munkanélküliek 257
Mezőgazdasági termelés 258
Mezőgazdasági termelés és mezőgazdasági ipar 264
Állatállomány 265
Széntermelés 266
Ásványolajtermelés 267
Nyersvas- és acéltermelés 267
Arany- és ezüsttermelés 268
A világ arany- és ezüsttermelés Amerika felfedezése óta 268
Villamos energiatermelés 269
Külkereskedelmi forgalom 270
A vasútvonalak hossza és forgalma 271
Kereskedelmi tengerészet hajóállománya 272
A postai küldemények 273
A távíró- és távbeszélő-szolgálat 274
Gépjáróművek 275
A rádióelőfizetők 276
Aranytartalék és bankkamatláb 277
Könyvtermelés 278
Megnagyobbodott Magyarország 
Visszacsatolt keletmagyarországi és erdélyi részek 
A megnagyobbodott Magyarország területe és népessége 281
A megnagyobbodott Magyarország népmozgalmi adatai 281
A megnagyobbodott Magyarország közigazgatási felosztása 282
A visszacsatolt keletmagyarországi és erdélyi rész adatai: Terület, népesség, népsűrűség 284
A népesség anyanyelve törvényhatóságonkint 286
A 7 éves és ennél idősebb népesség műveltsége 287
Népmozgalmi főeredmények törvényhatóságonkint 287
A kereső és eltartott népesség foglalkozási főcsoportok szerint 288
Mezőgazdaság és állattenyésztés 
A terület megoszlása mívelési ágak szerint 289
Fontosabb terményekkel bevetett szántóföldterület 289
Fontosabb mezőgazdasági termények termésátlagai 289
Állattartomány 289
Ipar 290
Közlekedés 
Közúti hálózat 290
Vasutak 290
Függelék 
Pénz 293
Mértékek 293
Betűrendes tárgymutató 297

 

Magyar statisztikai zsebkönyv XI. évfolyam 1942    

Kiadó M. Kir. Központi Statisztikai Hivatal 

Kiadás helye Budapest 

Kiadás éve 1943 

Nyomda ragasztott papír 

Terjedelme 319 oldal 

Állapot **** "Jó" 

Mérete 10.00 x 15.00 cm 

Súlya 0.20 kg 

Ár: 3.500 Ft.

TARTALOM

Magyar történelmi adatok 3

Kormányzó 9

M. kir. miniszterek 9

Minisztériumok 9

Egyházi hatóságok 17

M. kir. követségek és konzull hivatalok

Követségek 18

Konzuli hivatalok 19

Külföldi diplomáciai képviseletek és konzuli hivatalok Budapesten 21

Országgyűlési képviselők betűsoros névjegyzéke a foglalkozás feltüntetésével 23

A magyarság világlétszáma. Magyar népességtörténet. A finnugor rokonnépek száma.

A magyarság világlétszáma 33

Magyar népességtörténet 33

A finnugor rokonnépek száma 34

A világháború embervesztesége

Földrajzi leírás, határaink hossza

Földrajzi leírás 37

A mai Magyarország határainak hossza 40

Területi és népességi adatok. Közigazgatási felosztás. Népszámlálási eredmények.

A Magyarbirodalom, a trianoni és a megnagyobbodott Magyarország területe, népessége, népsűrűsége és népszaporodása 43

Magyarország közigazgatási felosztása 44

Magyarország területe, népessége, népszaporodása és népsűrűsége tövényhatóságonkint 46

A városok és a 10.000-nél több lakossal bíró községek népessége: 50

A városok 50

A községek 54

A népesség tömörülése 60

Terület, lélekszám, férfiak és nők száma, népszaporodás és népsűrűség város és vidék szerint 62

A népesség családi állapota 62

A népesség életkora 64

A lakóházak és a magánlakások száma 64

A népesség életkora a családi állapottal egybevetve 65

A népeség vallása 66

A népesség anyanyelve és nemzetisége 66

Népmozgalom

Népmozgalmi főeredmények (grafikonnal) 69

Házasságkötések:

A házasulók kora 72

A házasulók családi állapota 72

A házasulók anyanyelve 73

A házasulók vallása és a vegyesházasságok 73

Születések 73

A szülők életkora 74

Halálozások

Elhaltak kora 74

Legfontosabb halálokok 75

Természetes szaporodás 75

Természetes szaporodás vallás és anyanyelv szerint 75

A házasságok termékenysége 76

Vándormozgalom 76

Közegészségügy

Egészségügyi személyzet létszáma 79

Kórházak (köz- és magán-) 79

Gyógyszertárak 80

Védőhimlőoltás 80

Pasteur-Intézet 80

Gümőkórhalálozás 80

Trachoma 81

Bejelentésre kötelezett fontosabb fertőző megbetegedések 81

A gyógyfürdők vendégforgalma 81

A nevezetesebb gyógyfürdők és üdülőhelyek vendégforgalma 82

Szociális viszonyok

Társadalm biztosítás

Társadalombiztosító szervek 85

Taglétszám 86

Biztosítottak betegségi adatai 87

Betegségi napok száma 87

Keresetképtelenséget okozó betegségek 88

Keresőképes beteg tagok és családtagok gyógykezelési esetei 89

A betegségi biztosítás főbb adatai 91

A betegségi biztosítás által teljesített segélyezési költségek megoszlása 92

Balesetek

Bejelentett mezőgazdasági balesetek:

Gazdasági ág, a sérülés neme és foka 93

A sérültek személyi viszonyai 94

Bányászati és kohászati balesetek 94

Bejelentett ipari, üzemi balesetek 95

Közúti forgalmi balesetek 96

Vasúti üzemi balesetek 96

Halálos kimenetelű balesetek 97

Jellegzetesebb munkabérek

1941. október 1-én 98

Hatósági munkaközvetítők

Foglalkozási csoportok 102

Alkalmazási minőség 102

A vidéki hatósági munkaközvetítők részletesen 103

A munkás-érdekképviseletek által nyilvántartott munkanélküliek 103

Öngyilkosságok 104

Mentőegyesületek 105

Állami gyermekmenhelyek 105

A gyermekmenhelyeken gondozottak 106

Lakóházépítkezés 106

Sportlétesítmény-statisztika:

A fontosabb sportlétesítmények területi megoszlása 107

A sportlétesítmények általános adatai 110

Fontosabb sportlétesítmények:

Sporttelepek és sporterek 112

Testgyakorló termek és csarnokok 112

Sportuszodák 113

Csónakházak 113

Teniszpályák 114

Korcsolyapályák 114

A sporttelepek és sportterek területe és a népességhez viszonyított aránya 115

Sportegyesületek

Megoszlása törvényhatóságonkint az alapítási év szerint 116

Tagjainak megoszlása törvényhatóságonkint 120

Bevételei 124

Kiadásai 124

Őstermelés

A földterület megoszlása mívelési ágak szerint 129

Az 50 kat. holdas és ennél nagyobb földbirtokok 131

Az 50 kat. holdas és ennél nagyobb forgalmú földbirtokok 132

Tulajdonost cserélt földbirtokok:

Mívelési ágak szerint 133

A tulajdonoscsere módja szerint 134

Cséplőgépek 134

A parcellázások az 50 kat. holdnál nagyobb földbirtokokból 135

Szőlőtermelés

Szőlőterület 136

Átlagos terméshozam 136

Szőlőtermés 137

Erdőterület 138

Fatermelés 138

Állatorvosok 138

A hasznos háziállatok betegségei: 139

Tejüzemek 140

Méhészeti termelés 140

Selyemtenyésztés 140

Ipar és kereskedelem

Kereskedelmi és iparkamarák 143

Ipartestületek 143

Szabadalmak, védjegyek, mintaoltalom 143

A gyáripar összefoglaló adatai 144

A gyárak települése 144

A gyáripari alkalmazottak 144

Ipartelepek, munkáslétszám 145

Fontosabb gyáriapri adatok törvényhatóságonkint 146

Külföldi honosok a gyáriparban 150

Üzemi idő, munkaidő 150

Az átlagos napi üzemidőtartam 151

A tisztségviselők és műszakvezetők fizetése 151

Munkabérek 151

A munkások átlagos órabére 152

Üzemi és termelési költségek, ipari többletérték 152

Fontosabb termelési adatok a gyáriparban 153

Iparosok 155

Kereskedők 158

Részvénytáraságok: 161

A részvénytársaságok, telepeik és üzlethelyeik 161

Fontosabb mérlegadatok és pénzügyi eredmények 161

A részvénytársaságok üzleti eredményei 162

Osztalék 162

Korlátolt felelősségű társaságok 163

Áralakulás

A gabonaneműek átlagos ára, havonkint 167

Áralakulás Budapesten: 167

Létfenntartási költségek indexszáma 167

Nagykereskedelmi árak indexszámai 168

Fontosabb áruk nagykereskedelmi árai 169

Kiskereskedelmi árak 170

Külkereskedelmi fogalom

Főeredmények 173

Vámbevételek 173

Származási és rendeltetési országok 175

Tarifaosztályok 175

Közlekedés

Közúti hálózat 179

A magyar vámhatárokon át közlekedő gépjárművek forgalma 179

Városi és községi vasutak 179

Vasutak

Fejlődés 180

Építmények 180

Személyforgalom 180

Nagyobb távolsági vasutak

Kisebb távolsági vasutak 180

Vasúti és hajózási vállalatok közötti átakóforgalom 181

Korlátolt közforgalmú iparvasutak 182

Hajózható víziutak 182

Hajózás 183

Berendezés 183

Forgalom 183

Fontosabb folyami kikötők áruforgalma 183

Tengerhajózás 184

Téli kikötők 184

Posta: kiterjedés és berendezés 184

Távíró és távbeszélő 184

Távíró 184

Távbeszélő 185

Forgalom általában 185

Rádió: előfizetők számának növekedése 186

Közvetített előadások 186

Pénz és hitel

Magyar Nemzeti Bank 189

Vagyonmérleg 189

Nyerség- és veszteség számla 189

Hitelintézetek

A hitelintézetek száma 190

Tőkeemelés és leszállítás 191

A hitelintézetek vagyonmérlege 191

A hitelintézetek eredményszámlája 192

A tiszta nyereség felosztása 192

A hitelintézetek alkalmazottai 192

Jelzálogos kölcsönök 193

Takarék és folyószámlabetétek 195

Takarékbetétek 195

Váltóleszámítás 195

Kézizálogüzletek 195

Fizetésképtelenségek 196

Váltóóvások 196

Biztosítás

Részletes adatok 199

A biztosított tőkék összege valutanemek szerint 200

Tűzkárok

A tűzesetek, a károsultak száma, az okozott kár 203

A tűzesetek okai 205

A tűzesetek hónapok szerint 206

Közműveltség és közoktatásügy

Kisdedóvás 209

Népoktatás 209

Középfokú oktatás 211

Felsőoktatás 216

Szakoktatás 220

Emberibaráti jellegű intézmények 221

Az iskolánkívüli népművelés 222

Magyarország könyvtermelése: 223

Lapszám és a megjelenés helye 223

Nyelv és eredet szerint 224

Kiadás, minőség, terjedelem és a kiadó jellege 225

Időszaki sajtó:

A belföldön feladott ujságok 226

A postára feladott ujságok 226

A külföldi ujságforgalom 226

Egyházi és hitélet

Fontosabb egyházi ténykedések 229

Áttérések: 229

Nemek szeint 230

A felekezetek nyeresége, vagy vesztesége az áttérések folytán 230

A felekezetből kilépettek 230

A felekezetből kilépettek és a felekezetek kötelékébe visszatért felekezeten kívüliek 230

Állami és törvényhatósági élet

Az országgyűlési képviselőválasztók és képviselők száma 233

Az Állam alkalmazottai 234

Az állami nyugellátásban részesülők 236

Adóstatisztika 237

Állami kiadások és bevételek az 1939/40. évi zárszámadás szerint 238

A kiadások megoszlása jelleg szerint 238

A közjogi jellegű bevételek zárszámadás szerinti alakulása 239

A beruházásokra fordított kiadások 239

Állami adósságok 240

A magyar állam költségelőirányzata 1943 évre 241

Költségelőiráyzati kiadások megoszlása jelleg szerint 1943. évre 241

Közjogi jellegű bevételek költségvetés szerinti alakulása 242

A törvényhatósági jogú és a megyei városok 243

A vármegyék 1942. évi évi költségelőirányzata 243

A községek 1942. évi költségvetése 246

Szükséglet 248

Fedezet 249

A községek megolszlása a pótadó nagysága szerint 1942. 252

Jogszolgáltatás

Szervezet 255

Személyzet 255

Házassági perek 255

Érvénytelenített és felbontott házasságok 255

Az elvált házasfelek életkora 256

Jogerősen befejezett büntetőügyek

A kir. járásbíróságok eljárást adatai 256

A kir. törvényszékek eljárási adatai 257

Elítélt személyek száma 257

A kir. törvényszékek által kiszabott büntetések 258

Fiatalkorúak befejezett büntetőügyet 259

A fiatalkorúakra kiszabott büntetések 259

A jogerősen elítélt fiatalkorúak fontosabb adatai 260

Az elítéltek foglalkozása, műveltségi foka, vagyoni állapota és az alkoholizmus hatása 260

A büntettek és vétségek miatt elítélt visszaesőkre vonatkozó fontosabb adatok 261

Az országos büntetőintézetek és a szigorított dologházak 262

Az országos javítóintézetek 262

Munkaviszonyok 262

A növendékek személyi viszonyai 262

Gazdasági jelzőtábla

Gazdasági jelzőtábla: 265

Népmozgalom 265

Munkapiac 265

Közlekedés 265

Áralakulás 266

Pénz és hitel 267

Rajzok a gazdasági jelzőtáblához 271

Ipari nyersanyagok temelése 1937-ben

A termelő országok rangsora

Nemzetközi adatok 302

Függelék

 

Honlap készítés